Chơi ngay
  • Tốt
  • Đầy
  • Bảo trì
S152.Shinki

Tổng Hợp Tướng--Ngày 17/07/2019

Ngày đăng: 11-07-2019

1. Sakura Ánh Sao

Thiên phú: Bẩm sinh có 95% tỉ lệ sát thương.

Kỹ năng: Công hàng trước, hệ số tăng 110%, tăng hàng giữa 10% đỡ đòn 3 lượt.

2. Sakura 

Thiên phú: Tăng tỉ lệ % lực tay.

Kỹ năng: Công hàng trước, hệ số 320%, tăng phe ta toàn bộ 10% sát thương 3 lượt.

3. Hinata Nóng Bỏng

Thiên phú: Tăng lực phòng nhất định, và bẩm sinh có tỉ lệ miễn thương 10%.

Kỹ năng: Công tất cả, hệ số tăng 140%, tăng hàng giữa 80% chi viện 3 lượt.

4. Thiên Sứ Konan

Thiên phú: Tăng tinh thần nhất định, và có tỉ lệ tăng tốc độ nhất định.

Kỹ năng: Công tất cả, hệ số tăng 130%, hồi phục tất cả quân ta ngoài bản thân 150% hệ số máu, hồi phục nộ bản thân 100, diệt tất cả hiệu quả có hại.

5. Madara

Thiên phú: Tăng nhạy bén, có tỉ lệ bạo kích và hợp kích thấp.

Kỹ năng: Tấn công hậu quân, tăng hệ số 150%, tăng hậu quân 10% công 2 lượt, hồi phục bản thân 100% điểm nộ khí, tăng 25 điểm nộ nhẫn giả khác.

6. Uchiha Obito

Thiên phú: Tăng tốc độ nhất định, có xác suất hợp kích 4%.

Kỹ năng: Công toàn quân hệ số 120%, hồi phục bản thân 100 nộ, tăng nhẫn giả khác 25 nộ, miễn dịch bản thân khống chế 2 lượt, bỏ giảm ích phe ta hàng sau.

7. Jiraiya Cóc

Thiên phú: Tăng hạy bén, có 15% tăng tốc.

Kỹ năng: Tấn công toàn bộ địch, tăng hệ số 160%, tăng hàng giữa 25% công 3 lượt, và hồi phục bản%nthân 50 điểm nộ.

8. Uế Thổ Madara

Thiên phú: Tăng tốc độ nhiều, có 10% tỉ lệ sát thương và xác xuất nhỏ bạo kích và hợp kích.

Kỹ năng: Công hàng sau, tăng hệ số 185%, tăng 15% lực công hàng sau 2 lượt, giảm nộ địch 5 điểm, hồi bản thân 100 nộ và tăng nhẫn giác khác 30 nộ.

9. Yagura

Thiên phú: Tăng % nhạy bén, có 15% tăng tốc và 10% sát thương.

Kỹ năng: Công toàn bộ địch tăng hệ số 180%, giảm công 30%, duy trì 1 lượt, giảm hàng sau 5 nộ khí, hồi bản thân 45 nộ khí.

10. Ginkaku

Thiên phú: Tăng % nhạy bén, có 15% tăng tốc và 10% sát thương.

Kỹ năng: Công toàn bộ địch tăng hệ số 180%, giảm công 30%, duy trì 1 lượt, giảm hàng sau 5 nộ khí, hồi bản thân 45 nộ khí.

11. Chouji Bướm

Thiên phú: Tăng % nhạy bén và lực phòng, có 15% tăng tốc, 30% sát thương và 10% miễn thương.

Kỹ năng: Công hàng trước và giữa hệ số 240%, và tăng bản thân 20% phòng ngự và 75% đỡ đòn (có thể đột phá giới hạn), duy trì 3 lượt.

12. Obito Thập Vĩ

Thiên phú: Tăng % nhạy bén, miễn dịch giảm nộ và choáng, 10% sát thương, miễn thương và hợp kích.

Kỹ năng: Công toàn quân 200%, tỉ lệ cao gây choáng toàn bộ và giảm địch 10% công kích 3 lượt, tăng toàn quân mình 30 nộ khí trừ bản thân, hồi bản thân 50 nộ khí.

13. Madara Lục Đạo

Thiên phú: Tăng % lượng lớn Nhanh Nhẹn và Tinh Thần, miễn dịch giảm nộ và choáng, 20% tỉ lệ miễn thương và 10% tỉ lệ hợp kích.

Kỹ năng: Công toàn bộ, hệ số 230%, giảm hàng đầu địch 50% tỉ lệ miễn thương (Chỉ hàng đầu) duy trì 1 lượt, giảm hàng giữa và sau địch 30% tỉ lệ sát thương (Chỉ hàng giữa sau) duy trì 1 lượt, hồi toàn bộ phe ta (trừ bản thân) 30 nộ, hồi bản thân 50 nộ.

14. Hinata Gợi Cảm

Thiên phú: Tăng % lượng lớn nhạy bén và tinh thần, có 25% tỉ lệ tổn thương, 10% tỉ lệ miễn thương, 20% hợp kích.

Kỹ năng: Công hàng giữa và sau hệ số 180%, giảm kẻ địch 10 nộ khí, 50% choáng kẻ địch 3 lượt, tăng hàng giữa và sau quân ta 15% công kích 2 lượt.

15. Bát Môn Gai

Thiên phú: Tăng tỉ lệ lớn % lực tay và nhanh nhẹn, bẩm sinh có 20% tốc độ, 10% tỉ lệ sát thương và 20% tỉ lệ hợp kích.

Kỹ năng: Công hàng sau, hệ số 500%, giảm địch hàng sau 18% tốc độ và 18% bạo kích, duy trì 2 lượt và giảm bản thân 60% phòng, duy trì 1 lượt, hồi bản thân 50 nộ.

16. Itachi Susano

Thiên phú: Tăng % nhạy bén và lực tay, có 15% tốc độ, 25% đỡ đòn và miễn choáng.

Kỹ năng: Công hàng sau, hệ số 500%, giảm địch hàng sau 18% tốc độ và 18% bạo kích, duy trì 2 lượt,  và giảm bản thân 60% phòng, duy trì 1 lượt, hồi bản thân 50 nộ.

17. Thuấn Thân Shisui

Thiên phú: Tăng % nhanh nhẹn và lực tay, 20% tốc độ và 15% sát thương, miễn choáng.

Kỹ năng: Công toàn quân, hệ số 200%, giảm toàn bộ địch 15% tốc độ và 20% phòng thủ trong 2 lượt, tăng hàng sau phe ta 65% tỷ lệ tiếp viện và tăng toàn bộ nhẫn giả 50% tỷ lệ né tránh trong 2 lượt (có thể đột phá giới hạn), hồi bản thân 68 nộ.

18. Lục Đạo Tiên Nhân

Thiên phú: Tăng % lượng lớn Nhạy Bén và Tinh Thần, miễn dịch giảm nộ và choáng, có 25% tỉ lệ miễn thương và 10% tỷ lệ sát thương.

Kỹ năng: Công toàn bộ hệ số 200%, 50% tỉ lệ câm lặng địch quân, duy trì 2 lượt, duy trì giảm lượng máu nhất định duy trì 1 lượt , hệ số 80%, tăng phe ta hậu quân 20% tỉ lệ hợp kích và 20% tỉ lệ sát thương, duy trì 2 lượt, hồi phục toàn quân ngoại trừ bản thân 30 nộ, hồi phục bản thân 50 nộ.

19. Susano Kakashi

Thiên phú: Tăng % lượng lớn nhạy bén và lực tay, có 25% tốc độ và 15% tỉ lệ sát thương, miễn dịch choáng và giảm nộ.

Kỹ năng: Công toàn quân, hệ số 250%, giảm địch 30 nộ, 60% tỉ lệ khiến địch không thể tấn công thường, duy trì 2 lượt, hồi máu hàng giữa sau phe ta, hệ số hồi phục 35% duy trì 2 lượt; tăng toàn quân 15% công kích, duy trì 2 lượt, hồi phục toàn quân 25 nộ.(bao gồm bản thân)

20. Tam Mục Madara

Thiên phú: Tăng % lượng lớn Nhạy Bén và Tinh Thần, miễn dịch choáng và câm lặng, có 18% tốc độ và 20% miễn thương.

Kỹ năng: Công toàn quân, hệ số 260%, giảm 30% sát thương toàn bộ địch, duy trì 2 lượt, toàn quân ngoại trừ bản thân tiến vào trạng thái "Siêu Né" trong 1 lượt, hồi toàn quân trừ bản thân 30 nộ, hồi bản thân 25 nộ.("Siêu Né": khiến tất cả trạng thái tiêu cực và sát thương sắp tới vô hiệu)

21. Uế Thổ Nagato

Thiên phú: Tăng tỉ lệ % lượng lớn Nhạy bén và tinh thần, miễn dịch choáng và giảm nộ, có 18% tốc độ và 20% sát thương, công kích của ninja này bỏ qua hiệu quả "Siêu Né".

Kỹ năng: Công toàn quân, hệ số 240%, xóa bỏ mọi hiệu ứng bất lợi toàn quân ta, tăng toàn quân ta 30% công kích trong 1 lượt, giảm toàn quân địch 30% phòng ngự trong 1 lượt, hồi toàn quân trừ bản thân 30 nộ, hồi bản thân 50 nộ, tăng bản thân 30% tốc độ trong 2 lượt.

22. Thánh Nữ Kaguya

Thiên phú: Tăng lượng lớn Lực Tay và Nhạy Bén, tăng % nhất định máu, có 25% tốc độ và 20% tỉ lệ sát thương, miễn dịch choáng và câm lặng.

Kỹ năng: Công toàn quân, hệ số 230%, khiến rơi vào trạng thái lưu huyết 1 lượt, hệ số 90%, tăng toàn quân ta 20% sát thương, duy trì 2 lượt, hồi phục toàn quân trừ bản thân 30 nộ, hồi bản thân 25 nộ.

23. Uzumaki Kushina

Thiên phú: Tăng % lượng lớn Lực Tay và Máu, có 25% tốc độ và 20% miễn thương, lúc Ninja này trên trận tăng toàn quân ta 5% tốc độ và miễn thương, lúc bị công kích có 25% tỉ lệ giảm người công kích 20 nộ, miễn dịch choáng và bỏ qua hiệu quả "Siêu Né".

Kỹ năng: Công toàn quân hệ số 220%, 75% tỉ lệ khiến hàng sau địch cấm nộ 2 lượt (không thể hồi phục nộ khí), loại bỏ trạng thái tăng ích toàn quân địch (bao gồm siêu né), khiến rơi vào trạng thái thiêu đốt tổn thất máu hệ số 90% duy trì 1 lượt, tăng hàng giữa 65% tỉ lệ viện trợ, duy trì 2 lượt.

24. Indra Sasuke

Thiên phú: Tăng lượng lớn nhanh nhẹn và tinh thần, có 22% tốc độ, 10% tỉ lệ sát thương và 15% miễn thương, khi ninja này trên trận làm giảm 15% tấn công toàn quân địch, miễn dịch câm lặng với giảm nộ.

Kỹ năng: Công toàn bộ hệ số 270%, 65% tỉ lệ khiến địch thạch hóa duy trì 2 lượt, giảm 20% tỉ lệ kháng bạo toàn quân địch duy trì 2 lượt, đồng thời khiến địch rơi vào trạng thái trúng độc mất máu hệ số 100% duy trì 1 lượt. Hồi phục toàn quân trừ bản thân 30 nộ, hồi bản thân 50 nộ.

25. Ashura Naruto

Thiên phú: Tăng lượng lớn Nhạy bén và Lực tay, có 25% tốc độ, 20% tỉ lệ sát thương và 15% tỉ lệ miễn thương. Ninja này lên trận giảm địch 10% tốc độ và toàn quân địch 10% phòng thủ, lúc bị công kích 80% tỉ lệ khiến địch choáng 1 lượt, miễn dịch câm lặng và thạch hóa.

Kỹ năng: Công toàn bộ, hệ số 300%, 65% tỉ lệ khiến địch tê liệt 2 lượt, giảm địch 20% công kích và 10% tỉ lệ miễn thương 2 lượt, tăng hậu quân phe ta 50% tỉ lệ viện trợ 2 lượt, hồi ninja phe ta trừ bản thân 30 nộ, hồi bản thân 50 nộ.

26. Uế Thổ Itachi

Thiên phú: Tăng % lượng lớn lực tay và máu, có 30% tỉ lệ miễn thương và 15% tỉ lệ sát thương, khi ninja lên trận tăng bản thân 30% máu, miễn dịch hoá đá, tê liệt và câm lặng.

Kỹ năng: Công toàn quân hệ số 240%, 55% tỉ lệ khiến địch hỗn loạn duy trì 2 lượt, khiến địch vào trạng thái châm đốt hệ số 100% trong 1 lượt, tăng bản thân 20% miễn thương trong 2 lượt, tăng hàng giữa 65% tỉ lệ viện trợ duy trì 3 lượt.

27. Tenseigan Toneri

Thiên phú: Tăng lượng lớn Nhạy Bén và Tinh Thần, có 25% tốc độ, 15% tỉ lệ miễn thương, 15% tỉ lệ hợp kích và 15% tỉ lệ sát thương, Ninja này lên trận tăng hậu quân phe ta 30% máu, 20% huyễn công, miễn dịch câm lặng và hỗn loạn.

Kỹ năng: Công toàn bộ, hệ số 280%, có 65% tỉ lệ khiến địch choáng 2 lượt, giảm địch 30% phòng thủ 1 lượt, khiến địch tổn thất thể lực 1 lượt, hệ số 100%, xóa trạng thái tiêu cực toàn quân ta và khiến hàng sau ta miễn choáng 1 lượt, hồi phe ta ngoại trừ bản thân 30 nộ, hồi bản thân 100 nộ.

28. Otsutsuki Hamura

Thiên phú: Tăng lượng lớn Nhạy Bén và Lực Tay, có 30% tốc độ, 15% tỉ lệ miễn thương, 30% tỉ lệ sát thương và 50% tỉ lệ hợp kích, lúc bị tấn công nếu máu hiện tại cao hơn kẻ tấn công tăng 20% vật huyễn phòng, lúc Ninja này trên trận tăng hàng sau ta 30% vật huyễn phòng, tăng hàng giữa ta 30% máu, tăng thêm bản thân 30% máu, miễn dịch choáng và giảm nộ.

Kỹ năng: Công toàn quân, hệ số 330%, giảm địch 60 nộ, khiến tốc độ địch giảm 20%, duy trì 1 lượt và vào trạng thái lưu huyết 1 lượt hệ số 100%, tăng toàn quân ta 20% tỉ lệ sát thương, duy trì 1 lượt, hồi toàn quân ta ngoại trừ bản thân 50 nộ, hồi bản thân 30 nộ.

29. Rashomon Orochimaru

Thiên phú: Tăng % lượng lớn Lực Tay và Máu, có 25% tốc độ, 40 tỉ lệ sát thương và 25% tỉ lệ miễn thương, khi Ninja này trên trận tăng toàn quân ta 10% tốc độ và  10% tỉ lệ miễn thương, tăng phe ta 20% máu và vật huyễn phòng, lúc bị công kích có 75% tỉ lệ tăng 30 nộ bản thân, mỗi giảm 10% máu tăng 2% tỉ lệ sát thương, miễn dịch choáng và hóa đá, bỏ qua Siêu Né.

Kỹ năng: Công toàn bộ, hệ số 260%, 75% tỉ lệ khiến địch hỗn loạn 2 lượt, khiến trúng độc tổn thất máu hệ số 100% duy trì 1 lượt, hồi phục máu hệ số 50% và tăng hàng giữa phe ta 65% tỉ lệ viện trợ 2 lượt.

30. Uzumaki Hinata

Thiên phú: Tăng % lượng lớn Nhạy Bén và Tinh Thần, có 30% tốc độ, 20% tỉ lệ miễn thương, 20% tỉ lệ sát thương, lúc Ninja này trên trận giảm toàn quân địch 15% miễn thương, tăng toàn quân ta 15% sát thương và 10% tốc độ, sau khi bị công kích 50% hồi 30 điểm nộ, miễn dịch thạch hóa và điểm nguyệt.

Kỹ năng: Công toàn bộ, hệ số 300%, 70% tỉ lệ khiến địch điểm huyệt 2 lượt (không thể hành động), khiến địch trạng thái thương mạch tổn thất thể lực 1 lượt hệ số 120%, giảm địch 30% công kích, tăng bản thân 20% tỉ lệ miễn thương duy trì 1 lượt, hồi phục toàn quân ta ngoại trừ bản thân 30 nộ, hồi bản thân 50 nộ.

33. Bão Cát Gaara

Thiên Phú: Tăng % siêu lớn nhạy bén và lực tay, có 35% tốc độ, 25% tỉ lệ sát thương và 25% tỉ lệ miễn thương, khi ninja này trên trận giảm toàn quân địch 15% tốc độ, khi ninja này chết đối với toàn quân dịch tạo thành hệ số 200% sát thương vật lý, miễn dịch thạch hóa và điểm huyệt.

Kỹ năng: Công toàn quân, hệ số 300%, có tỉ lệ 60% thành công đối với ngẫu nhiên 1-3 địch thêm hiệu ứng Tử Vong Chủng (lượt hành động sau sẽ chết ngay, không thể xóa bỏ), 40% tỉ lệ thi triển thất bại khiến bản thân bị choáng 1 lượt, tăng toàn quân công kích 15% 1 lượt, giảm địch tỉ lệ miễn thương 25% 2 lượt, tăng hậu quân phe ta 50% tỉ lệ viện trợ 2 lượt, hồi phe ta ngoại trừ bản thân 30 nộ, hồi bản thân 50 nộ.

Thư viện liên quan